Rabu, 16 Maret 2011

Dasa Darma


DASA DARMA


Pramuka itu :
1.       Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.       Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3.       Patriot yang sopan dan kesatria.
4.       Patuh dan suka bermusyawarah.
5.       Rela menolong dan tabah.
6.       Rajin, terampil dan gembira.
7.       Hemat, cermat dan bersahaja.
8.       Disiplin, berani dan setia.
9.       Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
10.   Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

BUTIR-BUTIR DASA DHARMA

1.       Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, antara lain :
a.       Beribadah kepada Tuhan.
b.      Meluhurkan nama-Nya.
c.       Membiasakandiri berdoa dari awal sampai akhir kegiatan.
d.      Memuji kebesaran-Nya.
e.      Tidak menduakan Tuhan.
f.        Mensyukuri rahmat-Nya.
g.       Mengagumi ciptaan-Nya.
h.      Mempelajari kitab suci.
i.         Menghormati orang tua.
j.        Menghormati tempat ibadah.
k.       Menolong tanpa pamrih.
l.         Bersikap adil.
m.    Memberi pertolongan kepada yang memerlukan.
n.      Menyayangi sesama.
o.      Membayar zakat.
p.      Menjalankan ajaran-ajaran Tuhan.
q.      Menjauhi larangan-Nya.
r.        Tidak membenci orang lain.
s.       Bersikap jujur.
t.        Menghayati dan mengamalkan Pancasila.

2.       Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, antara lain :
a.       Mengagumi segala ciptaan Tuhan.
b.      Ikut memelihara kelestarian alam.
c.       Melindungi kelestarian binatang langka.
d.      Memelihara binatang yang berguna bagi manusia.
e.      Tidak menyiksa binatang.
f.        Bertakwa kepada Tuhan.
g.       Toleransi beragama.
h.      Kasih sayang kepada sesama.
i.         Mencintai sesama hidup.
j.        Dapat bergaul dengan orang lain dengan baik.
k.       Memahami penderitaan orang lain.
l.         Menyayangi sesama hidup.
m.    Menolong orang lain menurut kemampuan.
n.      Memberikan dana kepada orang yang memerlukan.
o.      Rendah hati dengan hormat.
p.      Ikut usaha menghijaukan tanah yang kosong.
q.      Memahami manfaat kehidupan alam.
r.        Menanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat.
s.       Tidak merusak hutan.
t.        Mencintai alam.

3.       Patriot yang sopan dan kesatria, antara lain :
a.       Memahami makna bendera Merah Putih.
b.      Mengerti/memahami arti lambang negara Republik Indonesia.
c.       Mempelajari adat istiadat bangsa Indonesia.
d.      Hafal dan khidmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan.
e.      Bersedia untuk berbakti kepada negara.
f.        Memahami kepribadian bangsa timur.
g.       Tahu dan memahami etika pergaulan.
h.      Berbakti kepada orang tua.
i.         Bersikap sesuai dengan martabat bangsanya.
j.        Menjujung tinggi martabat bangsanya.
k.       Berani karena benar.
l.         Siap membela pada kaum yang lemah.
m.    Tidak bersikap egois.
n.      Menghormati jasa bapak/ibu guru.
o.      Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia.
p.      Bertindak dengan sopan dan kesatria.
q.      Mempelajari, memahami kebudayaan Indonesia.
r.        Rela berkorban untuk kejayaan negara.
s.       Setiap tindakan dapat menjadi teladan orang lain.
t.        Berdedikasi sesuai dengan profesi.

4.       Patuh dan suka bermusyawarah, antara lain :
a.       Menghidupkan sistem musyawarah.
b.      Bersikap adil dalam mengambil keputusan.
c.       Mau mendengar pandangan orang lain.
d.      Menghargai pendapat orang lain walaupun dari orang yang lebih muda.
e.      Tidak bersikap semau sendiri.
f.        Bersikap disiplin dalam setiap tindakan.
g.       Menggunakan waktu seefesien mungkin.
h.      Tahu menghargai waktu.
i.         Menepati janji.
j.        Memenuhi kewajiban yang harus dijalankan.
k.       Mentaati segala peraturan/keputusan yang sudah disepakati.
l.         Mentaati peraturan lalulintas.
m.    Memahami pentingnya bermusyawarah dalam kehidupan.
n.      Setia membayar pajak.
o.      Membangun sistem bergotong-royong.
p.      Mematuhi petunjuk dari orang tua, kalau memang benar.
q.      Menggalakkan sistem bergotong-royong.
r.        Melaksanakan hukum yang ditentukan oleh Tuhan.
s.       Toleransi terhadap sesama.
t.        Mentaati hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.
5.       Rela menolong dan tabah, antara lain :
a.       Memberikan pertolongan tanpa pamrih.
b.      Menolong kepada orang yang memerlukan.
c.       Berjiwa sosial.
d.      Rela memberikan sebagian hartanya untuk fihak yang memerlukan.
e.      Mengutamakan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi.
f.        Dapat memahami dan memberi pertolongan menurut kemampuan.
g.       Tidak pandang bulu dalam memberikan pertolongan.
h.      Tidak putus asa.
i.         Berani karena benar.
j.        Tidak tergoyahkan imannya menghadapi kesulitan.
k.       Taat dalam iman.
l.         Tidak enggan dalam menghadapi kesulitan.
m.    Menghormati kaun yang lemah.
n.      Berkemauan keras dan berhati baja.
o.      Memahami penderitaan orang lain.
p.      Tabah dalam melakukan sesuatu.
q.      Berjiwa sepi ing pamrih, rame ing gawe.

6.       Rajin, terampil dan gembira, antara lain :
a.       Giat belajar menuntut ilmu.
b.      Memahami pentingnya menuntut ilmu untuk hari depan.
c.       Rajin belajar tanpa mengingat usia.
d.      Bergembira dalam mengerjakan sesuatu.
e.      Memahami arti kerja bagi perkembangan pribadi.
f.        Dapat menghargai waktu.
g.       Saling bertukar pendapat.
h.      Rajin berdiskusi.
i.         Selalu gembira dalam menghadapi persoalan.
j.        Selalu bersikap ramah tamah.
k.       Riang dalam menghadapi sesuatu.
l.         Pantang putus asa.
m.    Mengembangkan pribadi sesuai dengan bakat.
n.      Selalu melatih keterampilan.
o.      Memahami pentingnya keterampilan bagi kehidupan.
p.      Mempunyai kreatifitas dalam segala bidang.
q.      Menghargai kreatifitas dalam segala bidang.
r.        Mau menerima petunjuk orang lain dalam keterampilan.
s.       Senang membaca buku-buku tentang keterampilan.
t.        Berpandangan luas tentang macam-macam keterampilan.

7.       Hemat, cermat dan bersahaja, antara lain :
a.       Dapat menghargai waktu.
b.      Sesalu tepat pada waktu yang telah ditentukan.
c.       Selalu menghemat pengeluaran.
d.      Menggunakan uang secara bijaksana dan terarah.
e.      Tidak boros.
f.        Meneliti barang sebelum membeli.
g.       Gemar menabung.
h.      Teliti dan hati-hati dalam setiap tindakan.
i.         Bertindak bijaksana.
j.        Dapat menggunakan barang miliknya dengan baik.
k.       Berfikir sebelum berbuat.
l.         Sederhana dalam berpakaian.
m.    Tidak sombong.
n.      Tidak asal mengikuti mode.
o.      Sederhana dalam setiap penampilan.
p.      Bersahaja dalam kehidupan sehari-hari.
q.      Mengikuti anjuran pemerintah pola hidup sederhana.
r.        Berbuat tidak berlebihan.
s.       Tidak ceroboh.
t.        Memahami pentingnya keprasahajaan dalam hidup.

8.       Disiplin, berani dan setia, antara lain :
a.       Memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
b.      Menepati waktu yang telah ditentukan.
c.       Belajar dengan tekun.
d.      Tidak bertindak semau sendiri.
e.      Dapat membagi waktu dengan baik.
f.        Memahami pentingnya mendisiplinkan diri.
g.       Selalu tunduk pada perintah pimpinan.
h.      Setia terhadap janjinya.
i.         Bertakwa kepada Tuhan.
j.        Setia kepada tugasnya.
k.       Berani karena benar.
l.         Berani dan tidak putus asa.
m.    Bersikap jantan.
n.      Tabah dalam menghadapi rintangan.
o.      Berfikir sebelum berbuat.
p.      Tidak berjiwa kecil.
q.      Berani berbuat, berani bertanggungjawab.
r.        Memahami arti berani dalam kehidupan.
s.       Berani menghadapi tantangan hidup.

9.       Bertanggungjawab dan dapat dipercaya, antara lain :
a.       Menyelesaikan tugas dengan baik.
b.      Mengawali dan mengakhiri suatu tindakan dengan baik.
c.       Semua tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.
d.      Bertakwa kepada Tuhan.
e.      Bertanggungjawab terhadap tugasnya.
f.        Memahami tugas-tugas yang harus diselesaikan.
g.       Mengutamakan tugas dari pada yang lain.
h.      Satu kata dengan tindakan.
i.         Setia terhadap janjinya.
j.        Memahami arti kepercayaan orang/pihak lain dalam kehidupan.
k.       Teguh memegang janji.
l.         Setiap perkataannya dapat dipercaya.

10.         Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara lain :
a.       Tidak pernah berjanji dusta pada pihak mana saja.
b.      Yakin bahwa ajining diri ana lati.
c.       Dapat membedakan baik buruknya perbuatan.
d.      Tidak pernah berbohong.
e.      Tingkah laku, pembicaraan dan isi hatinya merupakan paduan yang tidak dapat dipisahkan.
f.        Menghindari diri dari sikap jahat.
g.       Mengekang dalam perbuatan kotor.
h.      Menghindari perbuatan jahat.
i.         Mengusahakan selalu berbuat baik.
j.        Sopan santun dalam perkataan.
k.       Menghormati setiap orang.
l.         Tahu norma kehidupam.

1 komentar: